KVKK Aydınlatma Metni

İŞ ORTAKLARI VE ADAY İŞ ORTAKLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli İş Ortaklarımız ve Aday İş Ortaklarımız,

EZE İNŞAAT A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır); 

Şirketimizde ; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

1- İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri sorumlusu olan şirketimiz bazı kişisel verileri; 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Buna göre; iş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişilerin, bağlı bulunduğu şirket, şirketin iştigal alanı, yetkili kişi ya da çalışanın isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, işin niteliğine göre talep edebilir.

İş geliştirme süreçleri ve işin ifası boyunca iş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişiler hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, aşağıda detayları da görüleceği üzere, Kanun’un öngördüğü ve izin verdiği ölçüde ilgili birimlere aktarılır.

2- Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda gösterilen kanallar vasıtası ve 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; Veri Sorumlusunun iş geliştirme politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla fiziki ve elektronik ortamda şu şekilde toplanmaktadır:

 • İş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin
  ortağı/yetkilisi olan kişilerin veri sorumlusuna ilettiği elektronik posta, kargo, referans ve benzeri
  yöntemlerle ulaştırdıkları bilgi ve belgeler ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya
  mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Veri sorumlusunun çalışanları ya da çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
 • Veri sorumlusunun gerçekleştirdiği internet ya da diğer kanallar üzerinden yapılan araştırmalar ile
  toplanmaktadır.


3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişilerin kişisel verileri aşağıdaki kapsamında toplanabilecek ve işlenebilecektir:

 • İş geliştirme ya da mevcut işin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç halinde başvuru yapabilmek
 • Yapılacak işler ile ilgili olarak fiyat teklifi almak
 • Alınan fiyat teklifinin detaylarını görüşmek
 • Firma havuzu oluşturabilmek,
 • Gerektiği takdirde, iş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişilerin ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapabilmek veya üçüncü kişilerle iletişime geçip iletilen teklifler hakkında araştırma yapmak,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • İşin yürütülmesi ve hızlandırılması süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek

 

4- Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Esas Alınan İlkeler

4.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından elde edilen kişisel veriler Kanun’un ve diğer yasal mevzuatların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir. Bu esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 • Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme


4.2. Genel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun’un 5. maddesinde; kişisel verilerin işlenmesi şartları düzenlenmiştir. Kişisel veri işlenebilmesi için, bu şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin birden fazla şartı sağlaması da olanaklıdır. Kanun’un 6. maddesi ise, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartını düzenlemektedir. Çalışan Adayının kişisel verilerinin işleme şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması


4.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun’un 6. maddesinde; kişisel verilerin işlenmesi şartları düzenlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

5- İş Ortaklarımız Ya Da Aday İş Ortaklarımız ile Bünyesinde Çalışan Ya Da Söz Konusu Şirketlerin Ortağı/Yetkilisi Olan Kişilerin Aydınlatılması

KVKK uyarınca veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerekli aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte ve şeffaf bir veri işleme politikasının sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

6- Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

6698 sayılı KVKK. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Çalışılan iş ortaklarına,
 • Şirket yetkililerine,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.


7- Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Burada bahsi geçen süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Veri Sorumlusunun veri saklama ve imha politikası kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

İş ortaklarımız ya da aday iş ortaklarımız ile bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel veriler, iş ortaklarımız açısından sözleşme süresi boyunca ve sözleşmenin bitmesinden itibaren 15 yıl süre ile, aday iş ortaklarımız ve bunların bünyesinde çalışan ya da söz konusu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan kişilerin bilgileri ise elde edilmesi tarihinden itibaren üç yıl boyunca saklanmaktadır. Söz konusu kişiler ile iş ilişkisinin kurulamaması halinde ise söz konusu veriler Veri Sorumlusunun veri saklama ve imha politikası kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

8- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK m.11 kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanma istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Huzur Mah. Ayazağa Cad. Metgün Binası No:2/2 Sarıyer / İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır 

HİZMETLERİMİZ